STYPENDIA WE FRANCJI


Studiowanie we Francji nie należy do najtańszych. Od razu rozglądajmy się za stypendium.
Szukanie stypendium najlepiej rozpocząć od przejrzenia funduszy Unii Europejskiej, m.in. w ramach programu Socrates/Erasmus (http://www.socrates.org.pl/erasmus), informacje o nich można uzyskać w działach współpracy i wymiany międzynarodowej większości polskich uczelni. W każdym z nich jest koordynator programu Socrates/Erasmus, to on udzieli nam bliższych informacji.
Informacji o dostępnych stypendiach udzielić nam mogą także centra orientacji zawodowej przy Instytucie Francuskim w Krakowie (tel.: 012 424 53 00) i Warszawie (O 22 826 62 71) oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (o stypendiach finansowanych ze środków UE, adres w ramce).
O stypendia rządu francuskiego najlepiej zapytać w ambasadzie francuskiej lub Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (Warszawa ul. Smolna 13, tel. O 22 826 53 24, pani Elżbieta Dybcio-Wojciechowska).
Większość francuskich stypendiów rządowych przyznawana jest absolwentom z tytułem magistra (szczegółowych informacji udzielić mogą panie Karinę Dupré w ambasadzie Francji lub Elżbieta Dybcio-Wojciechowska w BUWiWM).
Przyznawane są także stypendia dla absolwentów szkół medycznych, artystycznych (informacje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. O 22 826 0167), również dla posiadających dyplom inżynierów, ekonomistów, prawników oraz studentów V roku filologii romańskiej (szczegóły w ambasadzie).

Informacje o stypendiach można znaleźć na stronach:

www.edufrance.fr;
www.education.gouv.fr
;
www.onisep.fr;
www.egide.asso.fr


Starając się o francuskie stypendium rządowe, do końca lutego należy złożyć w ambasadzie francuskiej i w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy MEN swoje dossier. Powinny się w nim znaleźć: formularz wniosku o przyznanie stypendium (do otrzymania w ambasadzie), CV, podanie o przyjęcie na uczelnię francuską w formie listu motywacyjnego, list polecający polskiego wykładowcy, potwierdzenie wstępnego przyjęcia na uczelnie francuską.
Stypendia przyznawane są na podstawie złożonego dossier i rozmowy kwalifikacyjnej w marcu lub kwietniu przed mieszaną komisja polsko-francuską. Oceniane są przede wszystkim: projekt badawczy, znajomość języka i motywacja. Stypendium zapewnia całkowitą opiekę medyczną i socjalną, nie zapewnia natomiast zakwaterowania, którego koszt obciąża już studenta. Nie zapewnia ono także przejazdu z Polski do Francji ani z powrotem. Czasem gwarantuje zwrot kosztów dojazdu z Paryża na uczelnię poza stolicą. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendiów mają studenci ubiegający się o nie w ramach programów naukowo-edukacyjnej współpracy polsko-francuskiej. Uprzywilejowani są także ci, którzy nigdy nie korzystali ze stypendiów francuskich. Wiele szkół francuskich, w tym także Grandes Ecoles, oferuje szereg własnych stypendiów i innych ulg oraz udogodnień finansowych dla studentów. W Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) są to wewnętrzne stypendia socjalne i motywacyjne (fundusz stypendiów motywacyjnych wynosi blisko pół miliona euro rocznie), stypendia motywacyjne francuskiego MSZ przeznaczone dla studentów spoza Francji, korzystnie oprocentowane pożyczki bankowe w bankach mających umowy ze szkołą, możliwość odbycia (w ramach nauki) rocznego, płatnego stażu w przedsiębiorstwie z pensją ok. 1400 euro miesięcznie, pomoc w znalezieniu pracy studenckiej (jobs etudiants). Wysokość stypendiów zależy od sytuacji majątkowej studenta, jego wyników w nauce i kraju pochodzenia. Jednak wszystkie te środki przeznaczone są dla tych, którzy już są studentami HEC.
INTERNET to doskonałe narzędzie do szukania sponsora. W sieci jest wiele ofert stypendialnych.


Polski łącznik. Kilkuset Polaków studiujących we Francji pomoże nam w zadomowieniu się w tym kraju. Stowarzyszenia Studentów Polskich we Francji (Association des Etudiants Polonais en France) organizuje kitka razy do roku wieczory integrujące naszych studentów z Francuzami i przedstawicielami innych nacji. Urządza także wspólne imprezy wycieczki i seminaria. Spotkania połączone ze zwiedzaniem Paryża odbywają się co najmniej raz w miesiącu Za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia można nawiązywać kontakty oraz uzyskać praktyczne porady na temat życia we Francji, na przykład, jak załatwić pozwolenie na pracę i gdzie jej szukać, jak wygląda procedura poszukiwania pracy w niektórych krajach UE.
Informacje: Association des Etudiants Polonais en France
http://www.aep.europolonia.org


Nauka przez Internet

Możemy studiować we Francji, nie ruszając się z domu.

UNISAT (universitś par satellite) można studiować prawo (prawa podstawowe) na uniwersytetach w Paryżu lub Nantes, prawo międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska w Limoges oraz pasożytnicze choroby tropikalne (Uniwersytet Paryż VI). Multimedialny materiał naukowy obejmuje telekonferencje (w sieć połączonych jest wiele uczelni i placówek
Na razie za pośrednictwem satelity albo Internetu możemy skończyć studia podyplomowe.
W ramach systemu nauczania dydaktycznych w krajach francuskojęzycznych).
CD-ROM-y i kasety wideo (dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w telespotkaniach) wysyłane są pocztą, książki i skrypty dostępne w Internecie po otrzymaniu kodu dostępu.
Egzaminy zdaje się w centrach nauczania AUF (Agence Universitairc de la Francophonie) lub w ambasadach i konsulatach francuskich. Studenci, którzy najlepiej wypadną na egzaminie końcowym, mają szansę otrzymać odpowiednik dyplomu DEA (Diplóme d'Etudes Approfondies). Oferta dotycząca tych studiów jest publikowana zwykle w maju w internecie, a termin składania dossier upływa 31 lipca. Z kolei w ramach UVF (universite virtuelle francophone) można studiować przez Intenet. W ten sposób uzyskamy np. dyplom z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Uniwersytecie Strasbourg l.

Informacje:

www.aupelf-uref.org
www.cned.fr
www.umedia.univ-nantes.fr