STYPENDIA W AUSTRII

Informacje o stypendiach:

Stypendia w ramach programu "Leonardo da Vinci"

Leonardo da Vinci
ul.Koszykowa 79,
02-008 Warszawa
tel.: (022) 625 39 37
e-mail: gosiar@cofund.org.pl


Stypendia w ramach programu Socrates/Erasmus

Polska Fundacja Rozwoju System Edukacji
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: (022) 622 37 12
e-mail: socrates@men.waw.pl
Internet:
http://www.warman.com.pl/socrates


Stypendium Ceepus (Central European Exchange Programme for University Studies)
ul. Smolna 13,
00-375 Warszawa
tel.: (022) 826 74 34
fax: (022) 826 28 23
e-mail:mskow@men.waw.pl lub ceepus@buwiwm.edu.pl

http://grantsdb.oead.ac.at

- aktualne informacje na temat wszystkich stypendiów dostêpnych dla Polaków chc±cych wyjechaæ na studia do Austrii:

1) Socrates/Erasmus
- stypendium wyjazdowe (najd³u¿ej mo¿na wyjechaæ na rok)

2) trzy rodzaje stypendiów wyjazdowych w ramach programy Leonardo da Vinci dla studentów, magistrów i absolwentów szkó³ srednich.
3) stypendium Ceepus przyznawane ze ¶rodków austriackiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury (BMBWK)
4) stypendium Ernst Mach dla magistrów i m³odych naukowców
5) dwa stypendia wakacyjne:
SOMMERKOLLEGS i SUMMERSCHOOLS finansowane przez austriackie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury (BMBWK)
6) stypendium JOINT STUDY przyznawane przez uczelniê macierzyst± w ramach dwustronnej umowy z Austri±
7) ÖSTERREICH STIPENDIUM przyznawane przez ÖAD (Austriackie Centrum Wymiany Akademickiej) ze ¶rodków austriackiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nauki i Kultury (BMBWK)
8) stypendium BERTHA VON SUTTNER przyznawane przez ÖAD (Austriackie Centrum Wymiany Akademickiej) ze ¶rodków austriackiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury (BMBWK)
9) stypendium FRANZ-WERFEL przyznawane przez ÖAD (Austriackie Centrum Wymiany Akademickiej) ze ¶rodków austriackiego
Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury (BMBWK)
10) stypendium przyznawane studentom, magistrantom i pracownikom naukowym przez uniwersytety ze ¶rodków uniwersyteckich
11) stypendium dla studentów szkó³ artystycznych przyznawane przez austriackie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kutury (BMBWK)
12) stypendium fundacji dr. HEINRICHA JÖRGA dla naukowców z zagranicy
13) LISE MEITNER - Postdoc-Programm dla magistrantów i naukowców

ÖAD (Austriackie Centrum Wymiany Akademickiej) co roku wydaje broszurê nt. stypendiów, o któr± mo¿na pytaæ pod adresem e-mail: info@oead.ac.at. W Polsceinformacje o stypendiach oraz pomoc przy staraniu sie o nie oferuj±:

Austriackie Forum Kultury

ul.Pró¿na 8, 00-107 Warszawa
tel.: (022) 620 96 20, 620 96 21
e-mail: warschau-ki@bmaa.gv.at
www.austria.org.pl
Forum zbiera dokumenty i organizuje dla Polaków wszystkie stypendia, które nie s± czê¶ci± programów miêdzynarodowych, takich jak Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci czy CEEPUS. Dokumenty sk³ada siê co roku do koñca lutego. Szczegó³owych informacji udziela pani Agnieszka Borkiewicz, tel. (022) 620 96 20. 21

Biuro Uznawalno¶ci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej

ul.Smolna 40, 00-375 Warszawa
tel.: (022) 826 74 34
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl

GDZIE SZUKAÆ POMOCY

Podajemy uczelniane adresy biur ÖH (Austriackiego Zwi±zku Studentów), gdzie mo¿na siê zwróciæ o pomoc w razie jakichkolwiek k³opotów juz na miejscu. Tam te¿ z pewno¶ci± powiedz± nam, gdzie mozna szukaæ wydzia³owego koordynatora ds. studentów obcokrajowców (Referent für das Ausländerstudium).

Uniwersytet Wiedeñski
(Universität Wien): www.univie.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1010 Wien, Universitätstrasse 7
tel.: 0-043 1 42 77-19501, 42 77-19502, 42 77-19503
fax: 0-43 1 42 52 36
e-mail: oeh@oeh.univie.ac.at

Uniwersytet Karola Franciszka w Grazu
(Karl-Franzens-Universität Graz): www.kfunigraz.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft
(ÖH)
A-8010 Graz, Schubertstrasse 6a
tel.:0-043 316 380 2900

Uniwersytet w Innsbrucku
(Universität Innsbruck): www.uibk.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-6020 innsbruck, Josef Hirnstrasse 7
tel.: 0-043 512 59424
fax: 0-043 512 57 35 21
e-mail: oeh@uibk.ac.at

Uniwersytet w Salzburgu
(Universität Salzburg): www.sbg.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-5020 Salzburg, Kaigasse 28
tel.: 0-043 662 8044-6001
fax: 8044-6030

Uniwersytet Techniczny w Wiedniu
(Technische Universität Wien): www.tuwien.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1040 Wien, Wiener Hauptstrasse 8 - 10
tel.: 0-043 1 588 01-49501
fax: 0-043 1 5869154

Uniwersytet Techniczny w Grazu
(Technische Universität Graz): www.tugraz.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-8010 Graz, Rechbauerstrasse 12
tel.: 0-043 316 873-5111
fax: 0-043 316 873-8505

Uniwersytet Górski w Leoben
(Montanuniversität Leoben): www.unileoben.ac.at

Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-8700 Leoben, Franz Josef-Strasse 18
tel.: 0-043 3842 45272
fax: 0-043 38 42 45272-45
e-mail: oehs@unileoben.ac.at
Strona internetowa:
http://oehwww.unileoben.ac.at

Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu
(Universität für Bodenkultur Wien):

Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1180 Wien, Gregor Mendel-Strasse 33
tel.: 0-043 1 476 54-2000
fax: 0-043 1 476 54-2011

Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu
(Veterinärmedizinische Universität Wien): www.vu-wien.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
Veterinärplatz 1; A-1210 Wien
tel.: 0-043 1 25 0 77
fax: 0-043 1 713 68 95

Uniwersytet Ekonomii i Zarz±dzania w Wiedniu
(Wirtschaftsuniversität Wien)

Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1090 Wien, Augasse 2-6
tel.:0-043 1 313 36-4861
fax:0-043 1 313 36-748

Uniwersytet Jana Keplera w Linzu
(Johannes Kepler Universität Linz):
www.uni-linz.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-4040 Linz, Altenbergerstrasse 69
tel.: 0-043 732 2468-624
fax. 0-043 732 2468-9396

Uniwersytet w Klagenfurcie
(Universität Klgenfurt): www.uni-klu.ac.at

Uniwersytet Dunaju w Krems

(Donau Universität Krems): www.donau-uni.ac.at

WY¯SZE SZKO£Y ARTYSTYCZNE

Akademia Sztuk Piêknych w Wiedniu
(Akademie der bildenden Künste in Wien): www.akbild.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1010 Wien, Schillerplatz 3
tel.: 0-043 1 588 16-0
fax: 588 16-137
e-mail: oeh@akbild.ac.at

Wy¿sza Szko³a Sztuki U¿ytkowej w Wiedniu
(Hochschule für angewandte Kunst in Wien): www.angewandte.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2
tel.:0-043 1 711 33-2270
fax:0-043 1 71 2 87 73
e-mail: oeh.angewandte@nextra.at

Wy¿sza Szko³a Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Wiedniu
(Hochschule für und darstellende Kunst in Wien)
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-1010 Wien, Seilerstätte 26
tel.: 0-043 1 515 96-218
fax: 0-043 1 512 33 89

Wy¿sza Szko³a Muzyki i Sztuki Dramatycznej "Mozarteum" w Salzburgu
(Hochschule für und darstellende Kunst "Mozarteum" w Salzburgu):
www.moz.ac.at

Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
Füfbergstrasse 18-20 - ZIB,
5020 Salzburg
pokój 0002 i 0003
tel.: 0-043 662 6198 4900
fax: 0-043 662 6198 4909
email: oeh-sekr@moz.ac.at

Wy¿sza Szko³a Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Grazu
(Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz)
www.kug.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-8010 Graz, Leonhardstrasse 15
tel.: 0-043 316 389-1002
fax: 0-043 32 26 74

Wy¿sza szko³a Sztuki i Projektowania Przemyslowego
(Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz):
www.khs-linz.ac.at
Österreichische Hochschülerschaft (ÖH)
A-4020 Linz, Hauptplatz 8
tel.: 0-043 732 7898 320
fax: 0-043 732 7369 86